PG

Prakash

Release date
2022-08-26
Duration
120 min
Director
Dinesh Raut
Genre
Drama
Cast
Pradeep Khadka, Deeya Maskey, Prakash Ghimire, Renu Yogi, Rajan Ghimire