PG

PREMGANJ

Release date
2022-08-19
Duration
160 min
Director
Parichhed Sen
Genre
Love Story
Cast
Benisha Hamal Ryder Prashan Supriya Khanal Simran Khadka Tej Giri Sampada Baniya Surakshya Panta Ayushi Dhakal