PUJAR SARKI (पुजार सार्की)
2D
Nepali
  • Social Drama
2 hr 18 mins
2024-05-23
About The Movie

दई फरक जातका यवाहरुल आफ्न रेम स लफल ीरब बाााहम सा ीरब त ीनन क्रम सम सा राजनननतक आन्दोलनम सा लहभाीीत हनछन र बाााह ीन लघष ीछनन ।

  • Release date:2024-05-23
  • Duration: 2 hr 18 mins
  • Genre:Social Drama
  • Format:2D
Cast & Crew
Director